Vadsbo SwitchTech: Kommuniké från årsstämman i Vadsbo SwitchTech Group AB

Läs som pdf

Den 18 maj höll Vadsbo SwitchTech Group sin årsstämma och nedan följer en kort resumé kring de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning. Stämman beslutade vidare att överföra bolagets fria egna kapital i en ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2016-01-01 till 2016-12-31.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska uppgå till 5 ledamöter utan några suppleanter. Följande personer valdes av stämman till styrelse:

- Göran Nordlund-Omval

- Martin Larsson-Omval

- Kristian Larsson-Omval

- Ankie Hvittfeldt-Omval

- Carl Schneider-Omval

Stämman beslutade även att välja Grant Thornton Sweden AB som revisionsbolag med huvudansvarig revisor Zlatan Mitrovic.

Bemyndigade kring företrädesemission

Stämman beslutade att ge styrelsen ett bemyndigande att emittera

upp till 1 500 000 aktier. Sådan emission kan göras i samband med företagsförvärv eller för att finansiera framtida expansion.

Teckningsoptionsprogram

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att, med frångående av aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 400 000 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Vadsbo Transformatorer AB som berättigar till teckning av högst 400 000 aktier i bolaget med rätt och skyldighet för Vadsbo Transformatorer AB att hantera teckningsoptionerna i enlighet med optionsprogrammet.

Vid frågor, vänligen kontakta

Mikael Pettersson, VD E-post:

mikael.pettersson@vadsboswitchtech.se Telefon: 0766-773888


Läs som pdf  Further information about Vadsbo SwitchTech

Publicerat: 5/29/2017 12:09:31 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se