Cline: Kvartalsredogörelse för period 1 juli - 30 september 2018

Läs som pdf

Period januari - september 2018 i sammandrag

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt föregående år.

 • Rörelseintäkter under perioden januari – september 2018 uppgick till 171 kSEK (380 kSEK).
 • Likvida medel uppgick till 3 765 kSEK (2 108 kSEK) vid periodens slut.
 • Resultat före skatt, -2 928 kSEK (-2 213 kSEK).
 • Summa eget kapital uppgick till 4 252 kSEK (2 700 kSEK) vid periodens slut.

Kvartal 3 juli - september 2018 i sammandrag

 • Rörelseintäkter under kvartal 3 2018 uppgick till 18 kSEK (15 kSEK).
 • Resultat före skatt, -1 367 kSEK (-836 kSEK).
 • Summa eget kapital uppgick till 4 252 kSEK (2 700 kSEK) vid periodens slut.
 • Likvida medel uppgick till 3 765 kSEK (2 108 kSEK) vid periodens slut.

Resultat och ställning

 • Resultat före skatt för perioden januari – september uppgick till -2 928 kSEK (-2 213 kSEK) eller -0,35 kr (-0,30 kr) per aktie.
 • Antal utestående aktier är 8 441 112 stycken (7 500 000 stycken).
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 3 765 kSEK (2 108 kSEK).

Väsentliga händelser under perioden

 • Clines samarbete med stamcellsforskare Prof. Stina Simonsson inom utveckling av stamcellsterapi för artros har utökats. En ny labtekniker har anställts som i dagsläget fokuserar på detta projekt och arbetar nära samarbetspartnern. Kostnader för projektet delas mellan Cline och Simonssons labb. Samarbetet skall leda till ett samägt projekt inom stamcellsterapi med potential att bolagiseras.
 • Clines pilotprojekt inom stamcellsterapi för diabetes typ-1 tillsammans med bolaget Pancryos har initierats. Clines teknologi håller på att utvärderas inom olika steg inom utvecklingen och produktion av specifika celler för användning i behandling och bot av Diabetes typ-1.
 • Flytt av verksamheten till AstraZeneca BioVentureHub i Mölndal är klar. Cline har nu tillgång till mer ändamålsenliga labb av högre standard samt cell-labb som ej tidigare varit tillgängligt. Arbetet med att validera cell labbet är igång och vi räknar med att planen att kunna starta använda detta för kundprojekt i början av 2019 håller.
 • Ett projekt med mål att effektivisera produktionen av nanoytor och nanogradientytor har påbörjats. Målet är att öka kvaliteten i produktionen genom optimering och automatisering av olika processteg med syftet att i att förbereda en framtida GMP-produktion.
 • Extra bolagstämma hölls. Till styrelse valdes Torleif Möllerström (Ordförande), Niklas Holmquist, Patrik Sundh och Christopher Steele.

VD kommentar - Business Progress Update

Clines strategi för att bygga aktieägarvärde går ut på att skapa värde inom Life Science med hjälp av en patatenterad nanoteknologi. Detta görs främst på två sätt;

-        genom att utveckla och sälja forskningsprodukter med målet att inkorporera teknologi i kunders projekt

-        att direkt med kunder initiera samarbetsprojekt som i sig kan nå ett högt kommersiellt värde.

Till skillnad från Life Science-bolag som bedriver läkemedelsutveckling så har vi valt en mer flexibel och kostnadseffektiv och samtidigt mindre riskfylld strategi att skapa värde på. Oavsett på vilken av dessa vägar vår teknologi når kunder så är alltid målet att vår teknologi skall få en starkt värdeskapande roll som komponent i kundens projekt eller produkt.

Vi utvärderar alltid projekt ur ett kommersiellt perspektiv där vår kravbild är snäv och kräver skalbarhet och att projektet i sig eller slutprodukten måste ha en värderingspotential på minst en miljard sek. Genom att däröver hålla en bredd i de strategiska projekt vi ingår i så skapar vi en stabil grund att stå på samt en mängd möjligheter till hög avkastning på Clines teknologi.

Cline har på några år gått från idé till att i dagsläget vara involverad i tre helt olika projekt inom sjukdomsområden som Artros, Diabetes typ-1 samt Bröstcancer, där Clines teknologi har eller kan få en mycket betydande roll. Vår ambition är att fortsätta skapa och vara delaktiga i fler projekt på detta vis där Clines avkastning utöver produktförsäljning in till projekten kan bestå av royaltys, licensavgifter, ägarandelar eller kombinerade lösningar. I projekten är det sannolikt att större partners inom Big Pharma / Big Diagnostics med tiden blir partners eller tagare av projekten.

Ett mycket intressant projekt som vi är involverade i presenterade sin verksamhet på Biostock Life Science summit. Presentationen går att se i efterhand här: https://youtu.be/FCK-Z0smBjk?t=6893

Vi hoppas att nuvarande och nya aktieägare delar vår vision och vill vara med på resan framåt att bygga ett bolag av mycket hög kvalitet och värde.

Patrik Sundh

Verkställande direktör

Kommande rapport

22 februari, 2019

Granskning av revisor

Denna redogörelse har inte varit föremål för särskild granskning av företagets revisor.

Göteborg den 9 november 2018

Styrelsen för Cline Scientific AB,

Torleif Möllerström, Styrelseordförande
Patrik Sundh
Christopher Steele
Niklas Holmquist

Kort om Cline Scientific

Cline Scientific säljer egentillverkade forskningsprodukter och samarbetar med företag för att placera Clines teknologi i attraktiva rutinprodukter inom Life Science.

Cline Scientific har utvecklat produkter från sin patenterade nanoteknologi för att styra mänskliga cellers funktioner i laboratorium. Med Clines teknologi skall det bli möjligt att både använda stamceller på ett säkert sätt för att bota allvarliga sjukdomar, men även för att mäta cancertumörers förmåga att sprida sig för diagnostiska ändamål.


Läs som pdf  Further information about Cline

Publicerat: 11/9/2018 9:00:17 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

 • Mäster Samuelsgatan 42
 • 111 57 Stockholm
 • Telefon: 08 - 511 68 000
 • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se