Latvian Forest: Kommuniké från årsstämma

Se kommuniké

Latvian
Forest Company AB (publ) har den 12 juni 2018 hållit årsstämma

Latvian Forest Company AB (publ) har den 12 juni 2018 hållit årsstämma.

Koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkningar fastställdes och beslut fattades om disposition av årets resultat enligt förslaget samt att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD.

Beslut fattades om omval av styrelseledamöterna Ulrika Arver, Anders Nilsson, Andreas Norman, Jan Edvard Alvenius och Martin Hansson.

Beslut fattades sedan om att bemyndiga styrelsen att under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission på marknadsmässiga villkor av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning, eller eljest med villkor. Styrelsen skall kunna fatta beslut som innebär att antalet aktier sammanlagt uppgår till det högsta antal som föreskrivs av bolagsordningen.

För ytterligare information kontakta

Aleksandrs Tralmaks, VD

+371 29203972

info@latvianforest.se

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se


Se kommuniké  Further information about Latvian Forest

Publicerat: 6/14/2018 10:45:55 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se