Regelverk

Regelverkets syfte

För att bolag ska få aktieägare att köpa bolagets aktier och teckna sig i nyemissioner krävs att bolaget har marknadens förtroende. I syfte att säkerställa förtroendet måste ett noterat bolag följa ett omfattande regelverk.

AktieTorget är legalt sett en s k handelsplattform. En handelsplattform är en av två typer av marknadsplatser som står under Finansinspektionens tillsyn. Den andra typen benämns reglerad marknad. I Sverige finns f n tre handelsplattformar, AktieTorget, Nasdaq First North och NGM MTF, och två reglerade marknader, Nasdaq Stockholm och NGM Equity.

Kraven på det regelverk som en handelsplattform måste tillämpa mot sina noterade bolag är lägre än de krav som en s k reglerad marknad måste ställa på de bolag som är noterade där. AktieTorget har dock valt att genom noteringsavtalet lägga till en hel del regler som vi bedömer behövs för att säkerställa att investerarna får ett tillräckligt skydd. AktieTorgets ambition är att skapa ett regelverk som, å ena sidan, borgar för ett tillräckligt investerarskydd och som, å andra sidan, inte är onödigt betungande för bolagen.

Under fliken Noteringskraven och Noteringsprocessen redogörs närmare för de krav vi ställer på ett bolag samt hur vår granskning inför noteringen går till.

Utbildning, råd och service

Såväl inför noteringen som när bolaget är noterat håller AktieTorget en utbildning för bolaget i börsregelverket. Utbildningen hålls enskilt med varje bolag och är obligatorisk för bolagets VD och styrelseordförande. Övriga som vill delta är varmt välkomna.

AktieTorget har som uttalad policy att hjälpa bolagen med råd och tips i frågor som rör noteringen. Oftast handlar det bolagets information till marknaden men det kan även exempelvis handla om regler i aktiebolagslagen, om vad som är god sed på aktiemarknaden i något avseende eller om mer principiella eller policybetonade frågor.

AktieTorgets förhandsgranskning av pressmeddelanden

AktieTorget förhandsgranskar alltid alla pressmeddelanden som de noterade bolagen offentliggör. Detta sker för att säkerställa att bolaget uppfyller de informationskrav som ställs på noterade bolag. Syftet är att upprätthålla förtroendet för bolaget och investerarskyddet. AktieTorget hjälper även bolagen med råd och tips om innehållet i pressmeddelanden. Genom detta minskar risken för att bolagen släpper ofullständig, svårtolkad eller missvisande information. Såvitt vi vet finns det ingen annan marknadsplats tillhandahåller denna tjänst.

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se