Skäl för notering

Det finns många fördelar för ett bolag att vara noterat. Det skäl som oftast framhålls är bolaget lättare kan hitta extern finansiering. Finansieringen kan exempelvis användas för att nyanställa personal, etablera verksamhet i andra länder eller för att kraftsamla på försäljning av bolagets produkter. Genom kapitalanskaffningen kan bolaget därmed främja bolagets tillväxt.

Det finns dock även en rad andra argument för en notering. I detta avsnitt redogörs för de vanligaste argumenten för en notering.

Kapitalanskaffning

En förutsättning för att ett bolag ska få vända sig till allmänheten för att inhämta kapital är att bolaget är publikt. Ett noterat bolag är per definition publikt. Ett noterat bolag har dessutom gett investerarna möjligheter att dagligen och på ett enkelt sätt handla i aktien. Investerarna har även fått ett löfte om att löpande få tillgång till information om alla omständigheter som kan påverka värderingen av bolaget. En notering förbättrar därmed bolagets möjligheter att anskaffa kapital. Kapitalanskaffningen sker praktiskt genom bolaget erbjuder aktieägare och allmänheten möjlighet att köpa nyemitterade aktier i bolaget. Genom att aktien handlas på en marknadsplats får bolaget också ett tydligt och säkert marknadsvärde. Detta är en fördel om bolaget vill använda nyutgivna aktier som vederlag vid förvärv.

Inte sällan hörs uppfattningen att endast stora bolag kan noteras och att mindre bolag är hänvisat till s k affärsänglar eller riskkapitalföretag för att inhämta riskkapital. Verkligheten ser dock annorlunda ut. De flesta bolag som är noterade på AktieTorget är mindre bolag med tydliga planer på tillväxt.

Sedan starten 1997 har AktieTorget noterat över 300 bolag. Många av dessa bolag har under noteringen genomfört framgångsrika emissioner och erhållit kapital till bolaget. Vi har stor erfarenhet av noteringar och de frågor som uppkommer för noterade bolag, exempelvis vad gäller vilken information som ska lämnas till marknaden.

Handel med bolagets aktie

Genom noteringen kommer bolagets aktie kunna handlas dagligen i ett elektroniskt handelssystem. Befintliga aktieägare och nya investerare kan handla via internet genom samtliga svenska banker och fondkommissionärer som erbjuder internethandel. Handeln övervakas av AktieTorgets marknadsövervakning, för att kontrollera att de som handlar följer reglerna för handeln och att handeln är sund. Övervakningen kontrollerar även att de noterade bolagen följer informationskraven för noterade bolag.

Synlighet och kvalitetsstämpel

Ett noterat bolag offentliggör finansiell information – del-, halv- eller helårsrapporter - varje kvartal. De lämnar dessutom löpande information om alla händelser som påverkar bolagets värdering samt en hel del annan information som är värdefull för aktieägarna. Nyheterna läses av aktieägare och andra intressenter och får ofta ytterligare spridning genom nyhetsbyråer och media. En notering medför därför att bolaget får ökad synlighet och genomslag, något som även gynnar bolagets affär, marknadsföring och varumärke. Noteringen innebär även att bolaget får en kvalitetsstämpel och en ökad trovärdighet, vilket är värdefullt i bolagets affärskontakter.

Under fliken Synlighet kan du läsa om vad AktieTorget gör för att hjälpa bolagen att nå ut till investerare och andra intressenter.

Förtroende och ordning och reda

En notering innebär att ett bolag får ett ökat antal aktieägare och att bolaget blir föremål för ökad exponering. Bolaget aktie handlas dagligen och aktiekursen sätter ett marknadsvärde på bolaget. Detta innebär att bolaget i högre grad än ett privat bolag är beroende av att ha aktieägarnas och marknadens förtroende. Vidare är bolaget underkastat ett omfattande regelverk, som ytterst syftar till att upprätthålla detta förtroende och att skydda för investerarna. Kravet på att bolaget ska följa regelverket och även i övrigt agera på ett förtroendeskapande sätt medför att ett noterat bolag tvingas skapa en väl fungerande och effektiv organisation och goda interna rutiner.
  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se