Om AktieTorget

AktieTorgets vision

Samhällets utveckling är beroende av ett väl fungerande näringsliv. Det leder till att fler människor kommer i arbete och därmed till en bättre välfärd. Ett framgångsrikt näringsliv hänger samman med att nya bolag kan skapas och växa – något som i sin tur förutsätter att det finns god tillgång på riskvilligt kapital. Det finns idag ett flertal sätt för bolag att hitta finansiering men trots det finns det många intressanta bolag som skulle kunna bli ännu mer framgångsrika om de hade bättre tillgång till tillväxtkapital. Det finns också många investerare som gärna skulle investera i nya intressanta bolag. Det bygger dock på att de känner förtroende för bolagen och att det finns en sund och transparant marknad för aktierna.

AktieTorgets vision är att bidra till ett starkt svenskt näringsliv, genom att ge bolag ett verktyg för tillväxt och utveckling och genom att öka investerarnas intresse för aktiemarknaden i allmänhet och för tillväxtbolag i synnerhet.

AktieTorgets affärsidé

AktieTorgets affärsidé är att skapa en sund och synlig marknadsplats för handel med aktier och genom detta ge de noterade bolagen ett verktyg för att växa och utvecklas.

AktieTorgets metod

I syfte att skapa sund marknadsplats genomför AktieTorget en noggrann genomlysning och granskning inför en notering. När bolaget är noterat granskas bolagets informationsgivning och agerande för att säkerställa att bolaget agerar i enlighet med gällande regler och god sed. AktieTorget lägger särskild vikt vid att ge investerarna omfattande och lätt tillgänglig information om bolaget och händelser och fakta kring bolaget.

För att hjälpa bolagen att synas och ge investerarna god information om bolagen har AktieTorget upprättat ett flertal olika stödjande funktioner, så som distribution av pressmeddelanden med stor spridning, strukturerad IR-sida, nyhetsbyråbevakning, utbildning mm.

AktieTorgets historia

AktieTorget driver sedan 1998 en marknadsplats för handel med aktier och andra finansiella instrument. Legalt sett är marknadsplatsen en s k handelsplattform (även kallad MTF). Drift av handelsplattform är en typ av värdepappersrörelse enligt lagen om värdepappersmarknaden och AktieTorgets verksamhet står därmed under Finansinspektionens tillsyn.

AktieTorget var tidigare ett självständigt aktiebolag men är sedan december 2013 en verksamhetsgren inom, och bifirma till, ATS Finans AB. Inom ATS Finans AB bedrivs även andra typer av värdepappersrörelse, under verksamhetsgrenen och bifirman Sedermera Fondkommission. Information om den verksamheten finns på www.sedermera.se. ATS Finans AB ägs av ATS Finans Holding AB, ett privat bolag med ca 30 aktieägare. Största ägare är Staffan Persson (genom bolag) med cirka 39 procent av aktierna. Styrelseordförande i ATS Finans AB är Torbjörn Wennerholm. Verkställande direktör är Peter Gönczi.Varför AktieTorget?

  • AktieTorget är anpassat till behoven hos små och medelstora entreprenörsledda bolag med stor potential.
  • Investerarskyddet är viktigt. Externa aktieägares intressen måste värnas.

AktieTorget erbjuder små och medelstora entreprenörsledda bolag aktiemarknadens fördelar till marknadens lägsta pris och bästa service.

Peter Gönczi, vd Aktietorget

vd Peter Gönzi Bild1   Bild2   Bild3


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se